معرفی مدیران

مدیر عامل

مجید مظفری

رئیس هیئت مدیره

سعید عصمتی

نایب رئیس هیئت مدیره

علیرضا امینی